Algemene voorwaarden

Hoi, ik ben Esther

Een branding & empowerment fotograaf, die in 2012 Esther Kuijpers Photography heeft opgericht. Sinds 2016 heb ik Traits Studio als handelsnaam toegevoegd.

Wat goed dat je de tijd neemt om mijn algemene voorwaarden door te lezen. Ik begrijp heus dat je niet heel enthousiast wordt van het moeten doorspitten van weer een set algemene voorwaarden. Toch is het belangrijk dat je even een kwartiertje van je tijd neemt om onze afspraken te bekijken. Zo verkleinen we de kans op misverstanden. 

Esther Kuijpers Photography is een eenmanszaak gevestigd aan de Leerthouwerstraat 12, 4931 CX, in het mooie Geertruidenberg. In de Kamer van Koophandel staat Esther Kuijpers Photography ingeschreven onder het nummer 55233198. Traits Studio is een handelsnaam van Esther Kuijpers Photography.

Heb je een vraag over deze algemene voorwaarden of wil je gewoon even iets delen? Dan kan je op de volgende manieren contact opnemen met mij:

Via e-mail: info@estherkuijpers.nl
Via de telefoon: +31 6 27139843
Via post: Leerthouwerstraat 12, 4931 CX, Geertruidenberg

En een aantal belangrijke nummers:

KvK-nummer: 55233198
BTW-id: NL002204207B68

Ik heb mijn best gedaan om mijn algemene voorwaarden zo overzichtelijk mogelijk te houden. Sommige woorden komen in deze voorwaarden een speciale betekenis toe. In deze leeswijzer kan je terugvinden wat deze woorden nou ook alweer precies betekenen:

 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • Ik, mij(n): de eenmanszaak Esther Kuijpers Photography (en de handelsnaam Traits Studio), gevestigd aan de Leerthouwerstraat 12, 4931 CX, in Geertruidenberg en ingeschreven in de KVK onder nummer 55233198;
 • Jij, je, jou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ik een overeenkomst sluit of wens te sluiten;
 • Schriftelijk: communicatie via de post, e-mail of app (een DM via Instagram bijvoorbeeld);
 • Wij, we, ons: jij en ik;
 • Zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die geen consument is.

1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die jij met mij sluit, op mijn aanbod en op alle (overige) werkzaamheden die ik voor jou verricht. Vloeit er uit de (originele) overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk uit? Mooi! Dan zijn deze algemene voorwaarden ook weer van toepassing.

2. Soms komt het voor dat we samen besluiten om het net allemaal wat anders te doen. Daarbij willen we dan waarschijnlijk afspraken maken die afwijken van deze voorwaarden. Deze afspraken zijn alleen geldig als ze ‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) door ons zijn vastgelegd. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

3. Hanteer je ook zelf algemene voorwaarden? Wees je er dan van bewust dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en door mij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. We gaan dus samenwerken onder mijn voorwaarden.

1. Wij gaan pas een samenwerking met elkaar aan (“er komt dus pas een overeenkomst tot stand”) op het moment dat:

a) Jij via de e-mail of telefonisch akkoord hebt gegeven op mijn aanbod, of

b) Jij op de knop “Confirm” klikt voor een Brand Scan, of

c) Ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn aanbod.

2. Heb ik je een aanbod gedaan? Dat vervalt dit aanbod binnen 4 weken na de datum waarop ik het aanbod deed, tenzij anders vermeld.

1. Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik kan jou echter nooit beloven dat er een (gewenst) resultaat wordt behaald. De opdracht wordt uitgevoerd in mijn eigen stijl en naar mijn eigen creatief inzicht.

2. Jouw inbreng is essentieel. Af en toe heb ik dan ook jouw onverdeelde aandacht en medewerking nodig (zoals het verstrekken van informatie en materialen). Je dient onverwijld op een verzoek tot medewerking te reageren. Daarnaast dien je:

a) ervoor te zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

b) zorgvuldig om te gaan met de informatie en / of materialen die je van mij hebt ontvangen.

3. Enkel wanneer dit nadrukkelijk van tevoren is gecommuniceerd en afgesproken, zal ik de visagie, styling en / of nabewerking van de foto’s verzorgen. De kosten voor ingeschakelde derden worden doorberekend aan de klant, wanneer dit niet binnen het afgenomen pakket valt. Ik zal dit van tevoren met je overleggen. De locatie wordt door mij verzorgd en van tevoren gecommuniceerd. In overleg kan een locatie naar keuze worden afgesproken: eventuele locatiekosten komen dan voor jouw rekening en zullen door mij worden doorberekend.

4. Het komt vaak voor dat ik een derde partij inschakel. Hierin ben ik uiterst zorgvuldig. Desondanks ben ik – bij de zakelijke opdrachtgever – niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden: artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Schakel jij zelf een derde partij in (zoals een stylist)? Laat dit mij dan ruim voor aanvang van de fotoshoot weten. Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen en / of nalaten van deze derde.

5. Het kan gebeuren dat je, om welke reden dan ook, geen toegang meer hebt tot de foto’s. Ik bewaar de foto’s nog een jaar nadat ik heb ze geleverd, mocht er onverhoopt iets misgaan. Hierna heb ik geen bewaarplicht meer en kan ik je niet helpen wanneer je geen toegang meer hebt tot de foto’s.

6. Indien ik wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden niet in staat ben om de opdracht uit te voeren, zal ik dit zo snel mogelijk (maar in ieder geval uiterlijk 24 uur voor aanvang) aan je laten weten. Voor eventuele schade ben ik niet aansprakelijk. Samen zullen we naar een vervangende datum zoeken. Voor de zakelijke opdrachtgever geldt bovendien dat ik er in zo’n geval toe kan besluiten om de opdracht te beëindigen: de door mij reeds gemaakte kosten en gedane werkzaamheden worden bij de zakelijke opdrachtgever in rekening gebracht.

1. Foto’s worden altijd in kleur geleverd, tenzij zwart-wit is afgesproken. Als uitgangspunt geldt dat ik, geheel naar eigen inzicht, een selectie maak van de foto’s. Binnen 48 uur na afloop van een Branding Shoot ontvang je via e-mail een link naar jouw online gallery. In deze galerij kan je mijn selectie vinden van de foto’s, in lage resolutie en voorzien van een watermerk. Binnen één week nadat je jouw persoonlijke link hebt ontvangen dien je jouw keuze door te geven. De gekozen foto’s worden je daarna binnen 10 werkdagen toegestuurd via een downloadbare link in hoge resolutie. Deze link vervalt na 7 dagen, dus zorg ervoor dat je de foto’s op tijd download.

Heb je een Puur Portret geboekt? Dan plannen we binnen 7 werkdagen na afloop van de fotoshoot een (online) afspraak in om de foto’s te onthullen. De foto’s worden getoond via een slideshow en samen maken we een mooie selectie van de foto’s die je uiteindelijk digitaal en in een klein harmonicaboekje zult ontvangen. Levering van het harmonicaboekje vindt plaats binnen 4 weken na levering van de digitale fotobestanden. In alle overige gevallen geldt dat de foto’s uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de fotoshoot worden geleverd.

2. Wil jij zelf een selectie maken? Dan zal je dit voorafgaand aan de fotoshoot – schriftelijk – aan mij moeten laten weten, zodat we hier aanvullende afspraken over kunnen maken.

3. Nabewerking houdt in: kleurcorrectie, uitsnede, contrast, helderheid, tijdelijke oneffenheden van de huid weghalen. Als je een specifieke bewerking wenst van de geleverde foto’s, dien je contact op te nemen met mij. Ik kan een vergoeding vragen voor een gewenste bewerking. Hierover zal ik jou tijdig informeren.

4. Ik lever geen RAW-bestanden of onbewerkte bestanden.

5. De online gallery blijft een jaar beschikbaar. Foto’s kunnen op verzoek en tegen een aanvullende vergoeding worden nabesteld.

1. Voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, spreken we af of er feedbackrondes nodig zijn, en zoja, hoeveel. Ik verwerk eventuele feedback altijd naar eigen inzicht. Zijn er meer feedbackrondes nodig? Dan breng ik dit als meerwerk in rekening. Feedback dient altijd te worden doorgegeven binnen 5 werkdagen.

2. Voor Branding Fotografie geldt één feedbackronde wat betreft het uitgewerkte creatieve concept (moodboard).

1. Jouw deelname aan de workshop is persoonsgebonden. Dit betekent onder andere dat jij niet een vervanger mag aanwijzen die, in jouw plaats, deelneemt aan de workshop, tenzij jij hiervoor voorafgaand toestemming aan mij hebt gevraagd.

2. De workshop vindt plaats op locatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw vervoer.

3. Ik mag de locatie, datum of het tijdstip van de workshop veranderen, indien daarvoor een gegronde reden aanwezig is. Natuurlijk laat ik jou dit op tijd weten. Indien het niet mogelijk is om de training op een later moment in te plannen, zal ik het door jou betaalde bedrag restitueren binnen 14 dagen.

4. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal de training geen doorgang vinden. Ik laat jou dit in ieder geval twee weken van tevoren weten. Is de training vervallen? Dan zal ik het al door jou betaalde bedrag restitueren binnen 14 dagen.

5. Wil je annuleren? Dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

a) Bij annuleren tot 14 dagen voor de aanvang van de workshop, betaal je 20% van de overeengekomen prijs;

b) Bij annuleren tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de workshop betaal je 50% van de overeengekomen prijs;

c) Bij annuleren korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, betaal je 90% van de overeengekomen prijs.

1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op foto’s, creatieve concepten, lesmateriaal en overige werken, berust uitsluitend bij mij of mijn licentiegevers. Indien een recht van intellectuele eigendom slechts ontstaat door registratie of depot, ben alleen ik bevoegd om dit te doen.

2. Jij krijgt van mij een gebruiksrecht om het werk te gebruiken. Dat betekent dat het auteursrecht bij mij blijft en er regels verbonden zijn aan het gebruik. Indien wij geen afzonderlijke licentieovereenkomst sluiten, verkrijg jij eenmalig en voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het doel, het medium en de distributie die wij bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hebben gehad van het digitaal gebruik van de foto’s (drukwerk valt hier uitdrukkelijk niet onder). Foto’s mogen in ieder geval altijd in huishoudelijke kring worden gebruikt en openbaar gemaakt via jouw social media kanalen. Commercieel gebruik van de geleverde foto’s voor de zakelijke opdrachtgever is toegestaan voor zijn website, nieuwsbrieven en social media kanalen. Voorwaarde voor dit gebruiksrecht is dat de foto’s niet bewerkt worden en mijn naam op de juiste wijze wordt vermeld (zie lid 4). In overleg is het mogelijk om mijn auteursrecht over te dragen, tegen een aanvullende vergoeding.

3. Je krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat jij aan al jouw (betalings-)verplichtingen hebt voldaan.

4. Jij dient altijd mijn naam te vermelden bij het gebruik van een foto. Bij gebruik van een foto op social media, is dit mogelijk door middel van taggen: @traits.studio. In alle andere situaties volstaat het vermelden van Fotografie door Esther Kuijpers van Esther Kuijpers Photography, of Fotografie door Esther Kuijpers van Traits Studio. Als je een foto wilt gebruiken zonder naamsvermelding, heb je mijn toestemming nodig.

5. Het is jou niet toegestaan om een foto te bewerken in welke vorm dan ook. Onder bewerken wordt – onder andere – verstaan:

 • Het aanbrengen van een filter;
 • Het verkleinen of vergroten van de foto;
 • Het verwijderen van een watermerk;
 • Kleurwijzigingen;
 • Een kleur-foto naar zwart-wit omzetten, en andersom;
 • Een logo of naam bij of op de foto plaatsen.


6.
Tenzij anders overeengekomen, mag ik jouw (bedrijfs)naam, logo en alle uit de opdracht voortvloeiende werken (zoals de door mij gemaakte foto’s) gebruiken voor mijn promotionele doeleinden (waaronder mijn social media, portfolio, voor deelname aan wedstrijden, publicaties in tijdschriften en kranten, en website). Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit voor aanvang van de fotoshoot te laten weten. Het is jou niet toegestaan om foto’s of andere werken aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

7. Twijfel je over het gebruik van de foto’s? Neem dan vooral contact met mij op.

1. Jij (en / of de geportretteerde) geeft door het aanvaarden van mijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk toestemming aan mij om jouw / zijn / haar portret te gebruiken voor eigen commerciële en promotionele doeleinden (zoals: website, social media, portfolio, drukwerk, tijdschriftartikelen, advertenties, etc.) tenzij anders overeengekomen. Indien jij bezwaar hebt tegen het openbaar maken van een portret, kan jij dit vooraf aan mij melden of mij dit binnen 7 dagen na het einde van onze overeenkomst schriftelijk laten weten.

1. De vergoeding die jij dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen. Vaak betreft dit een vaste prijs (zoals een pakketprijs). Indien er geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Alle door mij genoemde bedragen zijn inclusief btw voor de consument en exclusief btw voor de zakelijke opdrachtgever. Eventuele voorschotten of extra (on)kosten, zoals reiskosten, kosten voor attributen, locatiekosten, kosten voor ingeschakelde derden e.d., zullen aan jou worden doorberekend op basis van nacalculatie. In het aanbod worden deze kosten – indien reeds voorzien – zoveel als mogelijk al benoemd.

2. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie.

3. Ik mag om een (volledige) vooruitbetaling vragen. Indien ik jou om een vooruitbetaling heb gevraagd, begin ik natuurlijk pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen. In geval van annulering door jou zal ik het eventueel teveel betaalde bedrag (of, en welk bedrag je teruggestort krijgt, wordt bepaald door de annuleringsvoorwaarden) binnen 14 dagen terugstorten op de rekening waarmee de vooruitbetaling is gedaan.

4. Je dient de factuur binnen 14 kalenderdagen, na de factuurdatum, te hebben betaald. De zakelijke opdrachtgever moet de factuur betalen zonder korting, verrekening of opschorting.

5. Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, stuur ik je een keer (per e-mail) een herinnering en krijg je nog een extra termijn van 14 dagen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. de wettelijke rente en incassokosten vorderen vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering.

6. Mijn prijzen kunnen veranderen. Hierover informeer ik jou minimaal 14 dagen van tevoren. De consument heeft bij een ingrijpende wijziging het recht om de overeenkomst te ontbinden bij een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.

1. De zakelijke opdrachtgever kan een overeenkomst niet (tussentijds) beëindigen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een consument de opdracht tussentijds wil annuleren. De consument moet dan in ieder geval wel de door mij al gemaakte uren en kosten (zoals kosten voor materialen, locatie, ingeschakelde derden e.d.) vergoeden. Indien de consument een fotoshoot wil annuleren zijn onderstaande bepalingen, mede, van toepassing.

2. Indien de consument, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de fotoshoot, aangeeft de fotoshoot te willen annuleren (waaronder het wijzigen van de datum wordt verstaan), heeft hij 2 mogelijkheden:

a) De datum van de fotoshoot te wijzigen in onderling overleg met mij;

b) De fotoshoot kosteloos te annuleren, behoudens het bepaalde in artikel 12.1.

3. Bij een annulering door een consument van een fotoshoot binnen 7 dagen maar tot 72 uur voor aanvang wordt 50% van de totale afgesproken vergoeding in rekening gebracht.

4. Bij een annulering door een consument van een fotoshoot binnen 72 uur wordt 90% van de totale kosten in rekening gebracht.

5. Indien jij een fotoshoot in de buitenlucht wenst maar dit niet mogelijk is vanwege de weersomstandigheden, zal jij zelf een geschikte locatie moeten vinden. Dit dient in overleg met mij te gebeuren. Slechte weersomstandigheden zijn geen reden om de fotoshoot (kosteloos) te annuleren of verplaatsen.

6. Uiteraard mag ik van bovenstaande annuleringsvoorwaarden afwijken, ten gunste van jou, indien ik dit gezien de bijzondere omstandigheden redelijk vind.

1. Jij bent bekend met mijn stijl en begrijpt dat ik zelf creatieve en technische keuzes maak tijdens het fotograferen en het bewerken van de foto’s. Een verschil in smaak is geen reden voor een klacht en is ook geen tekortkoming.

2. Ik ben niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen of afdrukken die niet door mij zijn geleverd. Ook ben ik niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van gegevens of foto’s.

3. Indien ik aansprakelijk ben vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van mijn verplichtingen, of een onrechtmatige daad, is de maximale verschuldigde vergoeding het bedrag dat door mijn verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, is de volledige aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 1.000,-. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

5. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

6. De zakelijke opdrachtgever vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

1. Ben je niet tevreden met mijn werk? Laat het me dan weten. Ik neem klachten serieus en probeer deze altijd in goed onderling overleg op te lossen. Ik reageer uiterlijk binnen 48 uur op een klacht.

2. Indien je niet blij bent met mijn werk, is het wel de bedoeling dat je op tijd klaagt. Ik waardeer het als jij een klacht op de dag van de fotoshoot zelf meldt, zodat ik direct naar een passende oplossing kan zoeken. Je dient een klacht in ieder geval binnen 2 maanden nadat de opdracht is afgerond, door te geven (via de e-mail). Te laat geklaagd? Dan heb je geen recht meer op vervanging, herstel of een vergoeding van schade.

1. In geval van overmacht worden de verplichtingen opgeschort, totdat de overmachtssituatie is opgeheven. Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden duurt of nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, kan de overeenkomst door een ieder van ons schriftelijk worden opgezegd. Onder overmacht kan vallen (internet)storingen, netwerkstoringen, elektriciteitsstoringen, epidemieën en pandemieën, ziekte, overheidsmaatregelen en aanwijzingen van de overheid, cybercrime, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en overmacht aan hun zijde, en andere omstandigheden die buiten onze macht liggen.

2. In geval van overmacht ben ik nooit gehouden tot vergoeding van de daardoor voor jou ontstane schade. Door mij reeds gemaakte kosten dienen wel door jou te worden voldaan. Indien ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan of slechts gedeeltelijk aan mijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heb ik het recht het reeds geleverde deel van de diensten afzonderlijk in rekening te brengen.

3. In geval van overmacht zal ik proberen met een redelijke oplossing te komen.

1. Deze voorwaarden kunnen door mij gewijzigd worden. Jij wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld (via de website of per e-mail). Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Ben jij een consument? Dan heb jij het recht om de bestaande overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van mijn algemene voorwaarden.

1. Is er een conflict ontstaan? Laten we dan altijd proberen om er samen uit te komen. Lukt dit niet? Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Als consument heb jij binnen 1 maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heb beroepen, de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.

2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

3. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden aan. Wij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen die dezelfde strekking hebben, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.